החברה האנתרופוסופית הכללית – עקרונות והרשמה

החברה האנתרופוסופית הכללית – עקרונות והרשמה

החברה האנתרופוסופית הכללית – עקרונות והרשמה

 

http://www.goetheanum.org/typo3temp/pics/2a5483b3b4.jpg

תוכן עניינים

מבוא

עקרונות החברה האנתרופוסופית

אחרית דבר

דף הרשמה כחבר בחברה האנתרופוסופית

מבוא

האנתרופוסופיה נובעת ממקור של ידע רוחי העולה מתוך פיתוח הכשרים הפנימיים של האדם. היא מבקשת לחדור את המסתורין של מערכת היחסים שלנו עם עולם הרוח וזאת דרך חיפוש של תשובות ותובנות המגיעות דרך הלימוד של החיים הפנימיים של האדם. היא נשענת ושואפת להיבנות על המחקר הרוחי של רודולף שטיינר שטען כי לכל אדם (אנתרופוס) יש את החוכמה הגלומה (סופיה) כדי לפתור את חידות הקיום. מחקריו של רודולף שטיינר פרושים ב- 40 ספרים ובלמעלה מ- 6000 הרצאות.

החברה האנתרופוסופית נוסדה על ידי רודולף שטיינר בשוויץ בשנת 1923. היא מבקשת לתמוך באנשים העובדים על פיתוח פנימיותם ורוצים להביא את הפירות של העבודה הפנימית לטובת העולם הרחב.

כדרך מודרנית של ידע יהיו דלתותיה של האנתרופוסופיה פתוחות בפני כל מי שמחפש את גישתה ומעוניין לתמוך בפעילויותיה.

לחברה האנתרופוסופית אין שיוך עדתי ופוליטי. היא מוקדשת לקידום המחקרים של רודולף שטיינר. החברות בה פתוחה לכולם ללא הבדל דת, גזע, לאום, מעמד חברתי, מדעי או אמנותי. היא תומכת בחברים בודדים ובקבוצות. זוהי עמותה “של אנשים שרוצים לטפח את חיי הנפש, הן בחברה האנושית והן של הפרט, על בסיס של ידע אמיתי של עולם הרוח.”

במהלך חייו, רודולף שטיינר שיתף פעולה עם רופאים, מטפלים, חקלאים, אנשי עסקים, מורים, מדענים, ואמנים. שיתופי פעולה אלו, בתורם, יצרו את: בתי ספר ולדורף, חקלאות ביו-דינמית, מודלים כלכליים וחברתיים חדשים, תנועת קמפהיל, רפואה אנתרופוסופית ואלפי יוזמות ציבוריות ופרטיות אחרות ברחבי העולם. שיתופי פעולה אחרים התמקדו באמנויות וביצירת צורות חדשות של ביטוי אמנותיות.

***

עקרונות החברה האנתרופוסופית

 1. על החברה האנתרופוסופית להיות התאגדות של בני-אדם המבקשים לטפח את חיי הנפש – של הפרט ושל החברה האנושית – על יסוד הכרה אמיתית של עולם הרוח.
 2. גרעין היסוד של החברה הזאת עוצב בידי האנשים – הן פרטים והן קבוצות שהיו מיוצגות – שנאספו בגיתהאנום בדורנאך בחג המולד בשנת 1923. הם חדורים בהשקפה שכבר קיים מדע ממשי אודות עולם הרוח. מדע שפותח מזה שנים רבות וחלקים חשובים ממנו כבר פורסמו, וכן שלציוויליזציה כיום חסר טיפוחו של מדע כזה. על החברה האנתרופוסופית לקבל טיפוח זה כמשימתה. היא תשתדל למלא משימה זאת בכך שתעמיד את מדע הרוח האנתרופוסופי, המפותח בגיתהאנום בדורנאך בשוויץ, ותוצאותיו במרכז מעייניה ופעילויותיה למען האחווה בחיים בצוותא של בני-האדם, לגבי חיי המוסר והדת וכן לגבי חיי האמנות וחיי הרוח בכלל.
 3. האנשים שהתכנסו בדורנאך כגרעין היסוד של החברה מכירים ומסכימים עם ההשקפה של הנהגת הגיתהאנום – מיוצגת על ידי ההנהלה, שהוקמה באסיפת היסוד – ביחס לדברים הבאים: “האנתרופוסופיה, כפי שעוסקים בה בגיתהאנום, מביאה לתוצאות העשויות לסייע לכל אדם, ללא הבדל לאום, מעמד חברתי או דתי, כעידוד לחיים רוחניים. תוצאות אלה יכולות להביא לחיי חברה שאכן הם מושתתים על אחווה. אימוצן וביסוס החיים עליהן הוא עניין שאינו תלוי בדרגה מיוחדת של השכלה מדעית אלא בישות אנוש ללא דעות קדומות. עם זאת, מחקר התוצאות וכן הערכתן המיומנת תלויה בהכשרה רוחנית מדעית שניתן לרכשה בהדרגה. בדרכן שלהן, תוצאות אלה הן מדויקות כמו תוצאות המחקר במדעי הטבע הממשיים. אם יזכו באותה ההכרה כמו מדעי הטבע, הן תגרומנה כמוהם להתקדמות בכל תחומי החיים ולא בתחום הרוחני בלבד אלא גם במישור המעשי.”
 4. החברה האנתרופוסופית איננה חברת סתר במובן כלשהו אלא היא ציבורית לחלוטין. כחבר בה יכול להתקבל כל אדם ללא הבדל לאום, מעמד חברתי, דת, השקפה מדעית או אמנותית, הרואה בקיומו של מוסד כגיתהאנום בדורנאך, בית-ספר גבוה חופשי (Freie Hochschule) למדע הרוח, עניין מוצדק. החברה דוחה כל נטיה לכיתתיות. היא אינה רואה את הפוליטיקה בתחום תפקידיה.
 5. החברה האנתרופוסופית רואה בבית-הספר הגבוה החופשי למדע הרוח בדורנאך את מרכז פעולתה. בבית-ספר גבוה חופשי זה תהיינה שלוש כיתות. אליהן יתקבלו החברים בחברה לפי פנייתם לאחר תקופת חברות שאורכה ייקבע על ידי הנהלת הגיתהאנום. בכך הם נכנסים לכיתה הראשונה של בית-הספר החופשי למדע הרוח. התקבלות לכיתה השניה והשלישית תהיה כאשר המבקשים יימצאו מתאימים על ידי הנהלת הגיתהאנום.
 6. לכל חבר בחברה האנתרופוסופית הזכות להשתתף בכל ההרצאות, אירועים אחרים ואספות המאורגנות על ידי ההנהלה ובתנאים שיפורסמו על ידי ההנהלה.
 7. הקמתו של בית-הספר הגבוה החופשי למדע הרוח מסורה קודם כך בידיו של רודולף שטיינר ועליו למנות את שותפיו, ובבוא העת את יורשו.
 8. כל פרסומי החברה יהיו נחלת הכלל בדרך שבה פרסומי חברות אחרות הם פומביים. [פומביים גם התנאים, שתוארו ויפורסמו הלאה, שלפיהם מגיעים לדרך הידע]. פרסומי בית-הספר הגבוה למדע הרוח לא יצאו מכלל זה של פומביות אלא שהנהלת בית-הספר שומרת לעצמה לדחות מראש את ערכה של כל חוות-דעת על פרסומים אלה שאיננה מבוססת על אותה דרך הידע שממנה נובעים הפרסומים. לפיכך, הנהלת בית-הספר לא תכיר בצדקתו של שיפוט כלשהו אשר איננו מבוסס על לימוד קודם מתאים, כפי שאמנם נהוג גם בעולם המדע. לכן ישאו כתבי בית-הספר הגבוה החופשי למדע הרוח את ההערה הבאה: “נדפס ככתב-יד עבור חברי בית-הספר הגבוה החופשי למדע הרוח, גיתהאנום, כיתה… איש אינו מחוזק רשאי לקבוע חוות-דעת מיומנת על תכנם של ספרים אלה אם לא רכש את הידע המוקדם הנחוץ, או על ידי בית-הספר עצמו, או באופן שווה-ערך אחר, המוכר על ידי בית-הספר. חוות-דעת אחרות תדחינה לפי שמחברי הספרים האלה אינם מוכנים לדון עליהם.”
 9. מטרתה של החברה האנתרופוסופית תהיה קידום המחקר בתחום הרוחי, ומטרת בית-הספר הגבוה החופשי העצמאי למדע הרוח תהיה עצם המחקר הזה. גישה דוגמאטית כלשהי תידחה בידי החברה האנתרופוסופית.
 10. החברה האנתרופוסופית מקיימת בגיתהאנום אסיפה שנתית מן המנין ובה ההנהלה תמסור דין וחשבון מלא. סדר-היום לאסיפה ימסר על ידי ההנהלה לכל החברים בהזמנה, ששה שבועות לפני מועד האסיפה. ההנהלה יכולה לקרוא לאסיפה שלא מן המנין ולקבוע לה את סדר-היום. עליה לשלוח את ההזמנות לחברים שלושה שבועות קודם לכן. חברים בודדים או קבוצות ישלחו הצעות לסדר היום שבוע ימים לפני מועד הוועידה.
 11. החברים יכולים להתאגד בקבוצות קטנות או גדולות לפי מקום המגורים או עניין משותף. מושב החברה האנתרופוסופית הוא בגיתהאנום. ההנהלה תודיע משם לחברים או לקבוצות על מה שלפי שיקולה הוא תפקיד החברה. ההנהלה תבוא במגע עם ממלאי התפקידים שיבחרו או ימונו בידי הקבוצות השונות. הקבוצות השונות דואגות לקבלת חברים, אך אישורי הקבלה ימסרו להנהלה בדורנאך. שם יחתמו ויוחזרו לממלאי התפקידים בקבוצות על סמך האמון שניתן בהם. בדרך-כלל על כל חבר להצטרף לקבוצה, אך מי שאינו יכול למצוא קבוצה, עליו לבקש להתקבל כחבר בדורנאך עצמה.
 12. דמי-החבר יקבעו בידי הקבוצות השונות, אך על כל קבוצה להעביר להנהלה המרכזית בגיתהאנום סכום קבוע עבור כל אחד מהחברים בה.
 13. כל קבוצת-עבודה תקבע לעצמה את התקנון שלה בתנאי שזה לא יסתור את תקנון החברה האנתרופוסופית

ההנהלה המייסדת היתה:

יושב-ראש ראשון: ד’ר רודולף שטיינר

יושב-ראש שני: אלברט שטפֶן

ניהול פרוטוקול: ד’ר איטה ווֶגמן

חברי הנהלה: גברת מרי שטיינר

ד’ר אליזבת וְרֶדה

מזכיר וגזבר: ד’ר גינתר וַקסמוּת

***

החברה פועלת לקידום משימותיה ומטרותיה ברוח העקרונות שנמסרו לה בידי רודולף שטיינר והתקבלו על ידי החברים באסיפת היסוד בחג-המולד בשנת 1923. בהתאם למשימות אלה עליה לטפח שאיפות של אמנות, מדע וחינוך ובמיוחד לקיים את הגיתהאנום כבית-ספר גבוה עצמאי למדע הרוח בדורנאך.

קבלת חבר תיעשה על סמך הגשת בקשה בכתב להנהלה ואישורה על ידו. מועמד נעשה חבר ברגע שיושב-ראש החברה חותם על כרטיס החבר. החברים יכולים להתאגד לקבוצות על בסיס מקומי או עניני ולקבוע בעצמם את הגופים. ההנהלה תבוא איתם בקשרים כדי להביא לידיעתם את אשר ההנהלה בגיתהאנום רואה כתפקיד החברה. השימוש בשם ‘חברה אנתרופוסופית’ – גם בקישור עם כינויים אחרים על ידי הקבוצה – חייב מראש בהסכמת הוועד המנהל של החברה האנתרופוסופית הכללית.

פרישתו של חבר תיעשה באמצעות הצהרה בכתב שתוגש להנהלה. בהחלטת ההנהלה ניתן להרחיק חבר מן החברה ללא מתן נימוקים.

אחרית דבר

‘עקרונות החברה האנתרופוסופית’ נמסרו לחברים בידי ד”ר רודולף שטיינר באסיפת היסוד בחג המולד בשנת 1923. בהם מוצגים יסודות החוקה של החברה האנתרופוסופית ואלה של בית הספר הגבוה המסונף אליה. הם מתארים כיצד חייבים הפעילות והחיים האנושיים בצוותא להיות, אלה הנובעים מתוך דחפים רוחיים בתקופתנו.

‘תקנון החברה האנתרופוסופית הכללית’ (שלא מופיע בחוברת זו) עולה בקנה אחד עם הדרישות המשפטיות המחייבות אגודות ציבוריות מוכרות. מתוך קישור זה שבין עקרונות ותקנות אלה החברה יכולה לשאוף למלא שוב ושוב מחדש את יעדיה, לטפח אזוטריקה אמיתית בפומביות מלאה.

חיי רוח חופשיים ויצירתיים מחייבים אי-תלות כלכלית. לפיכך החברה האנתרופוסופית הכללית ובית-הספר הגבוה שלה מתקיימים אך ורק על בסיס ההכנסות מפעילויותיה ומתרומות חבריה.

דף בקשה להצטרפות כחבר לחברה האנתרופוסופית שיימסר לידי ראש הענף או הקבוצה באזורך, או ישירות לדורנאך.

האתר האנתרופוסופי הארצי: www.antro.co.il

C:\Documents and Settings\Owner\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\CCE00000.jpg

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *